Güncel
Giriş Tarihi : 12-04-2017 22:07   Güncelleme : 12-04-2017 22:07

TERMİK SANTRAL DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27

TERMİK SANTRAL DANIŞMA TOPLANTISI YAPILDI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 27.10.2016 tarihinde onaylanan Çerkezköy - Vize – Silivri arazisinde termik santral kurulması öngörülen Termik Santraller konusunda 46 kurumun belirlediği komisyon tarafından gerçekleştirilen Danışma toplantısı sonrasında ortak bildiri  yayınlandı. Yayınlanan bildirinin sonuç bölümünde; yapılacak çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünün sağlanması, toplantılara toplumun her kesiminin (Halkın) katılımının sağlanması, bölgede çevre koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunacağı ve bu doğrultuda ikinci toplantının Mayıs 2017 ayı sonunda planlanarak katılımcılara duyurulması kararlaştırıldı.   46 kuru tarafından oluşturulan komisyon, Çerkezköy - Vize – Silivri arazisinde kurulması planlanan termik santral konusunda toplanarak durum değerlendirmesinde  bulundu. Düzenlenen toplantıda Trakya’da yoğunlaşmakta olan termik santral projelerine yeni santrallerin eklenmesinin önü açıldığı ifade edilerek, "Termik santrallerin alt yapısını oluşturacak olan enerji üretim alanı planlamasının bölgemizde tarım, turizm, çevre ve insan sağlığı üzerinde yaratacağı tahribatın ve diğer olumsuz etkilerin yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve kamuoyu nezdinde dikkatlerin çekilmesi ve ilgililer ile halkın uyarılması için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 01.04.2017 tarihinde ilgili kişi, yerel yönetim ve STK’lar ile bir araya gelinmiştir" ifadeleri yer aldı. "OLUMSUZLUKLARI SORGULANMADAN RUHSATLANDIRILMIŞ" Yayımlanan bildiride durum değerlendirmesi yapan komisyonda; "İlimizde bazı yerlerde bazı firmalar tarafından gelişigüzel birçok noktada, planlanan termik santral projeleri ile kömür, petrol gibi fosil yakıt türevlerini tüketecek olan çok sayıda enerji üretim tesisinin kurulması planlanmıştır. Bu tesislerin büyük bir kısmı da yaşama ortamına yapacakları olumsuz etkiler sorgulanıp, değerlendirilmeden merkezî yönetim tarafından ruhsatlandırılmıştır. Mevcut durum zaten sorunlu olarak devam ederken, Çerkezköy/Silivri ve Vize arazisinde linyit kömürü ile çalıştırılacak iki termik santral için plan değişikliği yapılmıştır.Plan değişikliği askı süresinde bölgedeki yönetimler ile sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan itirazlar sonuçsuz kalmıştır. Bu doğrultuda da plan değişikliklerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile görevli ve yetkili yargı mercilerinde davalar açılmıştır" cümlelerine yer verildi. "AĞIR BEDELLER ÖDETMEKTEDİR" Yanlış enerji politikaları doğrultusunda ülkemizin enerji yönetiminde yaşanan aksaklıkların, gündeme enerji açığı olarak yansıdığı kaydedilerek, "Bu kapsamda enerji açığının kapatılması kömür ile çalıştırılacak termik santraller ile çözülmeye çalışılmaktadır. Bu çözüm, projelendirme aşamasında belirtilen bedeller dışında; yaşama ortamına (toprağa, suya, havaya) ve yaşama kalitesine de telâfi edilemez ölçüde ağır bedeller ödetmektedir. Termik Santrallerle çözüm(!)de, yerli kömür çıktısından zarar görmeyeceğimiz iddia edilse de proje çerçevesinde bölgemizde yapılması planlanan tesisler bu iddianın tam tersini ortaya koymaktadır. Keza, santrallere paralel olarak limanlardan enerji üretim alanlarına uzanan demiryolu projeleri,  kömür ve petrokok indirme ve yükleme alanları ile kömür zenginleştirme (yıkama), ve depolama tesisleri de yapılan plan değişikliğine eş zamanlı olarak projelendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı. "SAYILMAYACAK DERECEDE ZARARLI" Kurulması düşünülen santraller sonrasında bölgede su sıkıntısı yaşanacağına dikkat çekilerek, "Kömürden enerji üretiminde kullanılacak suyun miktarı Trakya’nın içme, kullanma ve tarım alanlarını sulama suyu ihtiyaçları için gereken su miktarını sıkıntıya sokacaktır. Yapılması planlanan enerji üretim tesislerinde kullanılacak su miktarı, bölgedeki ihtiyaçları karşılayan yıllık su tüketim miktarı ile eşdeğer düzeydedir. Kömür yıkama/zenginleştirme tesislerinde de, yüksek miktarlarda su kullanılacak ve yıkama işlemi sonrasında ortaya çıkacak ağır metaller içeren çamur tortusu çevre için tehlike oluşturacaktır. Ayrıca enerji üretimi sonucu oluşacak kül (cüruf ve atıkların) depolanma sorunu ortaya çıkacaktır. Bu külün bertaraf edilme imkânı yoktur. Çimento fabrikalarında “tras materyali” olarak değerlendirilmesi ise sınırlı ve sakıncalıdır. Kül ya tarım alanlarına, otlak alanlarına ya da orman arazisine dökülecek ve hem bölge topraklarının kirlenmesine, hem de suların kirlenmesine sebep olacak ve verimliliğini olumsuz etkileyecek kalıcı tahribatlara yol açacaktır" uyarısına yer verildi. TÜM YEREL YÖNETİMLERE DUYURULACAK Benzer toplantıların yerel yönetimlerin öncülüğünde ve kısa dönemli olarak tekrarlanması ile sürekliliğinin sağlanması gerektiği belirtilen bildirinin sonuç bölümünde  şu cümleler yer aldı: "Bu tür toplantılarda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünün sağlanması. Toplantılara toplumun her kesiminin (Halkın) katılımının sağlanması bölgede çevre koruma bilincinin oluşturulmasına katkıda bulunacaktır. Bu doğrultuda ikinci toplantının Mayıs 2017 ayı sonunda planlanarak katılımcılara duyurulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, fosil yakıt kullanımına karşı bölgedeki tüm yerel yönetimlerin de katılacağı bir toplantı organize edilerek konuya dikkat çekilmesi planlanmıştır. Sonuç olarak 1 Nisan 2017 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Salonunda yapılmış olan Termik Santraller Teknik Danışma Toplantısına katılan 46 kurum tarafından yetkilendirilen komisyon tarafından hazırlanan ve kamuoyunu yakından ilgilendiren termik santraller hakkındaki bu bildirgenin duyurulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla arz olunur."
AdminAdmin